ZAKUPY BLISKO CIEBIE

Zapraszamy!

Żywność

Zapraszamy!

Ubrania

Zapraszamy!

Usługi

Zapraszamy!

RYNEK ZIELONY

Zapraszamy!

Oferta inwestycyjna

OFERTA INWESTYCYJNA

Spółka Kupcy Dominikańscy z siedzibą w Gdańsku

poszukuje inwestora zainteresowanego nabyciem udziałów w spółce z o.o. pod firmą Kupcy Dominikańscy sp. z o.o. wraz z nieruchomością położoną w najbardziej prestiżowym miejscu Gdańska. 


Przedmiotem sprzedaży jest:

• 395 160 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy udział w spółce z o.o. pod firmą Kupcy Dominikańscy, która jest właścicielem:

• nieruchomości o numerach ewidencyjnych, nr działek: nr 48/4, 48/9, 48/10, 48/11 o łącznej powierzchni 0.4468 ha, dla których w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ w Gdańsku prowadzone są księgi wieczyste nr: GD1G/00218321/0 oraz GD1G/00055878/8, zabudowanych zabytkowym budynkiem Hali Targowej o powierzchni użytkowej 1720 m², wpisanych do rejestru zabytków, położonych przy Placu Dominikańskim nr 1.

Pisemne oferty zawierające:

1. cenę nabycia,

2. opis zawierający charakterystykę oferenta,

3. oryginały lub notarialnie uwierzytelnione odpisy z KRS lub odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub odpis dowodu osobistego w przypadku gdy oferent nie jest podmiotem gospodarczym.

4. Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru ofert,

Oferty i zapytania prosimy kierować na adres: Kupcy Dominikańscy spółka z o.o. Plac Dominikański 1, 80-844 Gdańsk e-mail: biuro@kupcydominikanscy.pl

Tel. +48/58/320-29-28