GODZINY OTWARCIA: Pon-Pt: 9.00-18.00 | Sobota: 8.00-15.00
 

Gdańska Hala Targowa i Rynek Zielony

OFERTA INWESTYCYJNA

Spółka Kupcy Dominikańscy z siedzibą w Gdańsku ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż udziałów w spółce z o.o. pod firmą Kupcy Dominikańscy sp. z o.o. wraz z nieruchomością położoną w najbardziej prestiżowym miejscu Gdańska. Przedmiotem sprzedaży jest:

 • 388 114 udziałów w spółce z o.o. pod firmą Kupcy Dominikańscy, która jest właścicielem:
 • nieruchomości o numerach ewidencyjnych, nr działek: nr 48/4, 48/9, 48,8 o łącznej powierzchni 0.4468 ha, dla których w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ w Gdańsku prowadzone są księgi wieczyste nr: GD1G/00218321/0 oraz GD1G/00055878/8, zabudowanych zabytkowym budynkiem Hali Targowej o powierzchni użytkowej 1720 m², wpisanych do rejestru zabytków, położonych przy Placu Dominikańskim nr 1.

Pisemne oferty w zapieczętowanych kopertach z dopiskiem „Przetarg Hala Targowa” zawierające:

 1. cenę nabycia,
 2. informację o formie i warunkach płatności oraz zabezpieczeniach płatności,
 3. termin związania ofertą do dnia 30 grudnia 2016 roku,
 4. opis zawierający charakterystykę oferenta,
 5. oryginały lub notarialnie uwierzytelnione odpisy z KRS lub odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub odpis dowodu osobistego w przypadku gdy oferent nie jest podmiotem gospodarczym
 6. pisemne pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem w przypadku gdy oferta nie zostanie podpisana przez osobę wpisaną do w/w dokumentów, – należy dostarczyć do sekretariatu spółki w terminie do dnia 30 grudnia 2016 roku do godziny 12.00. Warunkiem ważności ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 100 000,00 (sto tysięcy) PLN w terminie do dnia 30 grudnia 2016 roku. W siedzibie sprzedającego w terminie od dnia 15 sierpnia 2016 r. do dnia 30 listopada 2016 roku, w godzinach od 9.00 do 15.00 istnieje możliwość nabycia materiałów informacyjnych dotyczących nieruchomości. Cena tych materiałów wynosi 500,00 zł brutto. Płatność za materiały informacyjne oraz z tytułu wadium należy dokonać na rachunek bankowy spółki: nr konta: 77 1540 1098 2001 5562 9373 0001 w Banku Ochrony Środowiska. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w terminie do 16 stycznia 2017 roku. Podmioty, które złożyły pisemne oferty zostaną pisemnie poinformowane o wyniku 2 rozpatrzenia ofert w terminie 15 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia przetargu pisemnego. Sprzedający zastrzega możliwość przeprowadzenia ustnych negocjacji z oferentami, a nawet przeprowadzenia ustnej licytacji. Zastrzegamy, że:
 • sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru ofert,
 • sprzedawcy przysługuje prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym jego etapie,
 • z nabywcą, którego oferta zostanie przyjęta, zawarte zostaną umowy sprzedaży udziałów w spółce,
 • termin zawarcia umów sprzedaży udziałów zostanie ustalony wspólnie z oferentem, – wszystkie koszty zawarcia umów obciążają nabywcę.

Oferty i zapytania prosimy kierować na adres: Kupcy Dominikańscy spółka z o.o. Plac Dominikański 1, 80-844 Gdańsk e-mail: biuro@kupcydominikanscy.pl Tel. +48/58/320-29-28

Hala Targowa

Hala Targowa znajduje się na Głównym Mieście w Gdańsku, przy placu Dominikańskim 1. Jej budowa trwała około dwóch lat i została ukończona w 1896 roku, zaś jej obecnym właścicielem są Kupcy Dominikańscy sp. z o.o. (…)

Konkurs Ofert

Organizacja, zasady i warunki sprzedaży nieruchomości (…)

O Gdańsku

Takie miasto jak Gdańsk jest tylko jedno. (…) Niezwykłe położenie i ponad tysiąc lat historii sprawiają, że Gdańsk jest wyrazisty, zdecydowany, o silnej i Takie miasto jak Gdańsk jest tylko jedno. (…)
Share This