GODZINY OTWARCIA: Pon-Pt: 9.00-18.00 | Sobota: 8.00-15.00
 

Oferta Inwestycyjna

ORGANIZACJA, ZASADY I WARUNKI SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Zaproszenie do przetargu i rokowań

A. Przedmiot oferowany do zbycia.
Zaproszenie do przetargu i rokowań dotyczy zbycia przez wspólników i spółkę KUPCY DOMINIKAŃSCY spółka z o.o. w Gdańsku: udziałów w ilości 388 114 w spółce, która jest właścicielem: prawa własności działek gruntu o numerach ewidencyjnych; nr 48/4, 48/9, 48,8 o łącznej powierzchni 0.4468 ha, dla których w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzone są księgi wieczyste nr: GD1G/00218321/0 oraz GD1G/00055878/8, zabudowanych zabytkowym budynkiem hali targowej o powierzchni handlowej 1720 m² , wpisanych do rejestru zabytków, położonych przy Placu Dominikańskim nr 1.

Zarząd spółki. zaprasza do składania ofert ostatecznych na zakup opisanych wyżej udziałów.

B. Proces zbycia udziałów
Zbycie udziałów w trybie pisemnego przetargu ofertowego zostanie przeprowadzone wg następujących etapów:

I etap – wydanie przez Zarząd Spółki materiałów informacyjnych w terminie od 15 sierpnia do 30 listopada 2016 roku, Udostępnienie nabywcom Memorandum Informacyjnego przez spółkę. zawierającego podstawowe dane o sprzedawanej spółce . Memorandum zostanie udostępnione po uprzednim podpisaniu i złożeniu oświadczenia o poufności oraz uiszczeniu opłaty w wysokości brutto 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) Wpłaty za Memorandum należy dokonać na konto spółki w banku: Bank Ochrony Środowiska, nr konta: 77 1540 1098 2001 5562 9373 0001

II etap – przeprowadzenie badania Spółki i złożenie przez nabywców ostatecznych ofert zakupu udziałów oraz wpłacenie wadium w kwocie 100  000,00 zł w terminie do 30 grudnia 2016 roku. Oferty powinny zawierać : 1. cenę nabycia, 2. informację o formie i warunkach płatności oraz zabezpieczeniach płatności, 3. termin związania ofertą do dnia 30 grudnia 2016 roku, 4. opis zawierający charakterystykę oferenta, 5. oryginały lub notarialnie uwierzytelnione odpisy z KRS lub odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub odpis dowodu osobistego w przypadku gdy oferent nie jest podmiotem gospodarczym 6. pisemne pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem w przypadku gdy oferta nie zostanie podpisana przez osobę wpisaną do w/w dokumentów, – należy dostarczyć do sekretariatu spółki w terminie do dnia 30 grudnia 2016 roku do godziny 12.00. Warunkiem ważności ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 100  000,00 (sto tysięcy) PLN w terminie do dnia 30 grudnia 2016 roku.

III etap – rozstrzygnięcie przetargu przez władze Spółki do dnia 16 stycznia 2017 roku i poinformowanie oferentów o wyniku przetargu w terminie 15 dni roboczych.

IV etap – zawarcie umów sprzedaży udziałów

Dokumenty opisujące inwestora:

Podmioty krajowe:

 • podstawowe dane o inwestorze i o prowadzonej przez niego działalności wraz z dokumentami potwierdzającymi powyższe dane: umowa/statut spółki, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych, zaświadczenie z ZUS o braku zaległości,
 • opis doświadczenia w branży, do której należy inwestor,
 • wykaz osób umocowanych do działania w imieniu Inwestora (oryginały udzielonych pełnomocnictw),
 • inne informacje istotne wg składającego ofertę,
 • nazwiska i numery telefonów osób, z którymi należy się kontaktować w sprawie złożonych dokumentów.
 • proponowana cena nabycia

Podmioty zagraniczne:
Warunkiem przyjęcia deklaracji i dokumentów opisujących Inwestora jest złożenie w języku polskim następujących dokumentów:

 • podstawowe dane o inwestorze i o prowadzonej przez niego działalności wraz z dokumentami potwierdzającymi powyższe dane, analogicznie jak w przypadku podmiotów krajowych wystawione przez instytucje właściwe dla kraju,
 • opis doświadczenia w branży, do której należy Inwestor,
 • nazwiska i numery telefonów osób, z którymi należy się kontaktować w sprawie złożonych dokumentów,
 • wykaz osób umocowanych do działania w imieniu Inwestora (oryginały udzielonych pełnomocnictw),
 • proponowaną cenę nabycia, • inne informacje istotne wg składającego ofertę.

Dokumenty składane przez Inwestora winny być podpisane przez osobę (osoby) upoważnione do reprezentowania inwestora.

Ofertę zakupu wraz z dokumentami opisującymi inwestora oraz potwierdzeniem wpłaty wadium należy składać pod adresem:
Kupcy Dominikańscy sp. z o.o., 80-844 Gdańsk, Plac Dominikański 1, w godz. 9.00 – 15.00 czasu polskiego, tel. (+48/58- 320-29-28)

Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta zakupu”.

Złożenie i sposób przygotowania oferty ostatecznej przez potencjalnych nabywców.
Oferta zakupu nieruchomości powinna być sporządzona w języku polskim, bądź obcym oryginale z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego, oraz podpisana przez osobę (osoby) upoważnione do reprezentowania podmiotu składającego ofertę.
Oferty zakupu należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „HALA TARGOWA” oznaczeniem składającego ofertę pod adresem spółki w godz. 9.00 – 15.00 czasu polskiego.

Zarząd spółki zastrzega sobie prawo uzyskania wyjaśnień co do treści złożonych ofert oraz innych informacji niezbędnych dla ich oceny. Jednocześnie Zarząd spółki zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru podmiotów, z którymi podejmie rokowania, odstąpienia od rokowań bez podania przyczyny oraz możliwości zmiany zasad i trybu rokowań.

C. Miejsce rokowań
Rokowania odbędą się w siedzibie Zbywającego.

D. Wymagania stawiane przystępującym do rokowań.
W rokowaniach mogą brać udział podmioty krajowe i zagraniczne lub grupy tych podmiotów. W przypadku przystąpienia do rokowań grupy podmiotów wymagane jest wskazanie osoby prawnej lub fizycznej będącej pełnomocnikiem tych podmiotów.

E. Działanie przez Pełnomocnika.
Podmioty krajowe i zagraniczne lub grupy tych podmiotów mogą prowadzić negocjacje za pośrednictwem pełnomocnika.
Osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przedłożyć pisemne pełnomocnictwo wystawione przez Inwestora – poświadczone notarialnie (tłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego) zawierające:

 • informacje o osobie pełnomocnika: imię i nazwisko, nazwa firmy, NIP, REGON,
 • informacje o inwestorze – analogicznie jak w punktach wyżej,
 • zakres pełnomocnictwa,
 • termin ważności pełnomocnictwa. Ilość pełnomocników wyznaczona przez Inwestora jest nieograniczona.

F. Forma zapłaty za udziały.
Ustalona kwota nabycia 100% udziałów zostanie wpłacone przez oferenta na rachunek depozytowy notariusza i zostanie przez niego wypłacone udziałowcom Spółki po zawarciu przez nich umów sprzedaży udziałów.
Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo wyboru notariusza. Umowy sprzedaży udziałów zawarte zostaną w siedzibie Spółki. Wszystkie koszty zawarcia umów sprzedaży udziałów obciążają nabywcę.

G. Zwrot wadium.
Po zawarciu przez oferenta 100% umów sprzedaży udziałów zarząd Spółki zwróci w całości wadium bez oprocentowania. Wadium ulegnie przepadkowi w przypadku:

 • nie wpłacenia przez oferenta depozytu na rachunek notariusza,
 • nie przystąpienia przez oferenta do zawarcia umów sprzedaży

Gdańska Hala Targowa z lotu ptaka

Share This